25 t/m 28 juli 2023 50e Fietsvierdaagse van Bladel

Reglement

1  De inschrijving is vanaf 12 jaar. In gezinsverband is de leeftijdsgrens niet van toepassing.

2  Deelnemers dienen in te schrijven via het inschrijfformulier. De stempelkaart geldt als bewijs van inschrijving.

3  De fietsvierdaagse is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.

4  De deelnemers doen bij voorbaat afstand van alle afspraken aan de organisatie van deze fietsvierdaagse wegens
    schade,ongeacht de oorzaak hiervan en vrijwaren de organisatie van alle vorderingen welke het gevolg zou kunnen
    zijn van deze fietsvierdaagse.

5  Indien bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken dat de fietsvierdaagse geheel of gedeeltelijk
    geen doorgang kan vinden naar oordeel van de organisatie, kunnen de deelnemers of andere
    belanghebbenden geen aanspraak doen op schadevergoeding of teruggave van inschrijfgeld.

6  De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.

7  Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij
    beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de
    nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te
    doen.

8  De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van
    kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met
    meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.

9  Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen
    afval achter te laten.

10 De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor
     promotionele doeleinden van de fietsvierdaagse of andere, door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor
     vergoeding te claimen.

11 De NAW gegevens van de deelnemer zullen uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de organisatie van de
     
Fietsvierdaagse van Bladel en niet worden verstrekt aan derden. Voor meer informatie over de Algemene
     Verordening 
gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar onze website www.fietsvierdaagsebladel.nl.

12  De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met
      trapondersteuning 
(elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is
      niet toegestaan.

13 De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de Fietsvierdaagse van Bladel 
     geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de
     Fietsvierdaagse van Bladel redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

14  Vertrek vanaf 09.30 uur. Voor de 40 km kan tot 15:30 uur vertrokken worden, en voor de 65 km tot 14:30 uur.

15  Afmelden voor 19.30 uur bij  de organisatie.

16  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

BestronicsHAPERT AanhangwagensVDLvan HoofSolarMTD Pure WaterInterfood